ČASTÉ DOTAZY

Co je to bezpečnostní schránka?

Bezpečnostní schránka je speciálně zabezpečený úložný prostor. Uvnitř tohoto prostoru se nachází kontejner, který je vlastním úložným prostorem. K bezpečnostní schránce má přístup pouze nájemce na základě platné smlouvy o pronájmu se společností BRNO SAFE DEPOSIT a.s. Obsah schránky zůstává vždy v majetku nájemce.

K čemu slouží bezpečnostní schránka?

Schránka slouží k bezpečnému a anonymnímu uložení peněz v hotovosti, médií, drahých kovů, šperků, cenin, cenných papírů, smluv, dokladů a dalších předmětů, které neodporují Všeobecným smluvním podmínkám a obecně závazným právním předpisům.

Kdo a jak může zjistit, že mám bezpečnostní schránku u BRNO SAFE DEPOSIT a.s.?

Společnost BRNO SAFE DEPOSIT a.s. nepodléhá automatickým oznamovacím povinnostem a reportingovým požadavkům o svých klientech. O existenci bezpečnostní schránky ví pouze klient, případně jím informovaná osoba. BRNO SAFE DEPOSIT a.s. důsledně chrání soukromí svých klientů.

Kde je bezpečnostní schránka umístěna?

Bezpečnostní schránky jsou umístěné v podzemním komorovém trezoru zhotoveném rakouskou společností Wertheim Vertriebs GmbH, jejíž historie se datuje od roku 1852. Tento typ komorového trezoru splňuje minimálně požadavky bezpečnostní třídy 11. s certifikací ČSN EN 1143-1:2013 a ISO/IEC 17067:2014.

Jakými bezpečnostními schránkami naše společnost disponuje?

Bezpečnostní schránky vyrobila švédská společnost Robur Safe AB a jejich instalaci provedla česká společnost FestTech s.r.o., která má více než 23 let zkušeností v oboru.

Jak si mohu bezpečnostní schránku pronajmout?

Pronájem bezpečnostní schránky jsme zjednodušili tak, abychom šetřili čas našich klientů. Klient se dostaví osobně na adresu sídla naší společnosti, zde si zvolí typ schránky a dobu pronájmu. Po předložení platného průkazu totožnosti, v kooperaci s naším pracovníkem, jsou provedeny veškeré administrativní úkony nezbytné pro uzavření smlouvy o pronájmu. Klient svým podpisem autorizuje smlouvu o pronájmu, Všeobecné smluvní podmínky a Reklamační řád. Cenu za pronájem, včetně vratné kauce, je možno uhradit třemi způsoby, a to v hotovosti či bezhotovostním převodem. Tímto jsou administrativní úkony ukončeny a smlouva o pronájmu vstupuje v platnost. Při platbě v hotovosti může klient svou schránku začít ihned využívat. Klient obdrží přístupovou kartu a jsou předány dva unikátní klíče od Vaší bezpečnostní schránky. Při platbě bezhotovostním převodem obdržíte přístupovou kartu a klíče až po připsání platby na náš účet.

Na jakou dobu si mohu bezpečnostní schránku pronajmout?

Standardní doba pronájmu bezpečností schránky je na 24 měsíců.

Naše společnost umožňuje pronájem bezpečností schránky, kromě standardní doby, také na dobu 3 měsíců, 6 měsíců a 12 měsíců.

Kolik stojí pronájem bezpečnostní schránky?

Cena za pronájem bezpečnostní schránky se odvíjí od její velikosti a délky pronájmu. Cena za pronájem začíná v běžných cenách na částce 549 CZK bez DPH za měsíc. V termínu od 22.01.204 do odvolání platí akční ceník s cenou již od 279 CZK bez DPH. Podrobnější informace o cenách za pronájem bezpečnostních schránek naleznete v našem zde.

Proč musím uhradit vratnou kauci?

Vratná kauce ve výši 5 000 CZK je částka, kterou uhradíte jednorázově při podpisu smlouvy o pronájmu. Slouží jako jistina pro případ poškození schránky nájemcem, ztrátě klíčů nebo přístupové karty. Pokud po ukončení pronájmu klient vrátí oba klíče, přístupové karty a předá schránku v nepoškozeném stavu, bude kauce v plné výši vrácena. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách.

Další poplatky, o kterých bych měl/a být informován/a?

Žádné další poplatky již nehradíte.

Přístup (disponentura) pro další osoby k bezpečnostní schránce?

Pouze klient rozhoduje, kdo bude mít přístup k pronajaté bezpečnostní schránce. Disponentura pro zvolenou osobu musí být sjednána v příslušné smlouvě o pronájmu bezpečnostní schránky. Podmínkou pro získání disponentury je dosažení plnoletosti (18 let).

Kdo je vlastníkem obsahu schránky?

Společnost BRNO SAFE DEPOSIT a.s. pouze pronajímá bezpečnostní schránku a nemá žádný přístup k obsahu bezpečnostní schránky nájemce po dobu trvání pronájmu a ani není seznámena s obsahem této schránky. Obsah bezpečnostní schránky je vždy ve výhradním majetku nájemce. Nájemce se zavazuje, že obsahem schránky nebudou předměty, které jsou v našich Všeobecných smluvních podmínkách zakázané a které odporují obecně závazným právním předpisům.

Co si mohu uložit do bezpečnostní schránky?

Do bezpečnostní schránky si lze uložit peníze v hotovosti, média, cenné papíry, doklady, sbírky, ceniny, drahé kovy, smlouvy, důležité dokumenty, elektroniku, náhradní klíče, šperky, data a hesla. Jednoduše si smíte do schránky uložit veškeré předměty, které jsou pro Vás cenné a nepostradatelné, a také veškeré předměty, které nejsou v rozporu se Všeobecnými smluvními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Co si nesmím uložit do bezpečnostní schránky?

Co nesmí být uloženo v bezpečnostní schránce je uvedeno v našich Všeobecných smluvních podmínkách. Do bezpečnostní schránky nelze uložit předměty, jejichž uložení by bylo spojováno s ohrožením obecného zájmu nebo bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jedná se hlavně o zbraně, výbušniny, hořlavé či radioaktivní látky, předměty podléhající zkáze (potraviny, tekutiny), věci pocházející z trestné činnosti apod.

Je obsah bezpečnostní schránky pojištěný?

Ano, naše schránky jsou souhrnně pojištěny na částku 50 000 000 CZK. Pojištění se vztahuje na celý obsah schránek, včetně peněz v hotovosti, šperků, drahých kovů, médií a cenných papírů. V pojistné smlouvě je sjednáno pojištění pro případ živelné pohromy, loupeže, krádeže, nenadálé katastrofy apod. Více v našich Všeobecných smluvních podmínkách. Veškeré pojištění pro BRNO SAFE DEPOSIT a.s. zajišťuje Generali Česká pojišťovna a.s.

Jak prokazuji obsah schránky v případě pojistné události?

V případě pojistné události nájemce prokazuje obsah své bezpečnostní schránky, a tím i hodnotu schránky, aktuální fotografií jejího obsahu. Doporučujeme, aby si nájemce při svých návštěvách tyto fotografie pořizoval, viz: Všeobecné smluvní podmínky.

Kolik klíčů je k dispozici k mé bezpečnostní schránce a kdo k ní má přístup?

Při uzavření smlouvy o pronájmu obdrží klient dva klíče od bezpečnostní schránky a žádné další klíče, či univerzální klíče ke schránce neexistují. V případě ztráty klíčů je nutné zámek schránky odvrtat a instalovat nový. Přístup ke schránce, na základě smlouvy o pronájmu, má pouze nájemce nebo jeho disponent, kterého sám určí.

Co se stane, pokud ztratím klíč nebo přístupovou kartu?

V případě ztráty klíčů, je nutné zámek k bezpečnostní schránce odvrtat specializovanou společnosti a nahradit jej novým (uvedené úkony provádí výhradně výrobce schránek). Tyto náklady jsou hrazeny z kauce nájemce. V případě ztráty přístupové karty je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit společnosti BRNO SAFE DEPOSIT a.s. Přístupová karta bude okamžitě zablokována. Náklady na zřízení nové karty budou opět hrazeny z kauce nájemce.

Jak je zacházeno s mými osobními údaji?

Společnost BRNO SAFE DEPOSIT a.s. zachází s osobními údaji klientů dle platných norem v oblasti zpracování a nakládání s osobními údaji, viz: Ochrana osobních údajů .